Dzięki Mobile Labs opracowujemy rozwiązania odpowiadających na źródła problemów z konwersją.

Główne korzyści, którymi cechuje się proces:

  • Szybkość dochodzenia do finalnych rozwiązań. Opracowanie zmian gotowych do wdrożenia od razu po zakończeniu badań. Cały proces zajmuje nam nie więcej niż dwa tygodnie.

Klienci widzą różne zmiany w swoich e-sklepach. Niektóre się powtarzają częściej, niektóre są anomaliami jednorazowymi. Kiedy coś powtarza się przez kilka dni, kilkadziesiąt transakcji i zarazem negatywnie wpływa na proces sprzedaży, rekomendujemy by sprawdzić z konsumentami dlaczego tak się zachowują. I to jest ta różnica między badaniami, które my prowadzimy a statystykami, które dostarczają narzędzia wpisane w strukturę e-sklepu.

Przykładowe zagadnienia, nad którymi pracujemy:

  • Dlaczego nie działa koszyk?

Mobile Labs ma szerokie zastosowanie dla firm dla których ważna jest sprzedaż kanałami zdalnymi, Wśród klientów mamy tych dla których już dziś ważną jest sprzedaż online jak też takich którzy dopiero rozszerzają swoją ofertę o sprzedaż w kanałach zdalnych.

Naszym zdaniem Mobile Labs jest ofertą dla firm takich jak:

Metodologia powstała przy współpracy Google i agencji consultingowej cxpartners. TGTH jest jedyną agencją w Polsce, która jest partnerem wyszkolonym do używania metodologii przez Google i cxpartners.

Proces jest bardzo efektywny kosztowo. Dzięki precyzyjne zaplanowanym krokom w jednym procesie połączona jest praca warsztatowa z testami konsumenckimi. Po fazie badań organizujemy całodniowy warsztat (6 godzin). Z tego spotkania Zespół Klienta wychodzi z listą gotowych usprawnień oraz planem ich wdrożenia i listą osób odpowiedzialnych za poszczególne zadanie.

Chcesz porozmawiać o tym, jak zrobiliśmy to do tej pory albo jak możemy zrobić to dla Twojej firmy i Twojego projektu, zapraszam do kontaktu henryk.klawe@tgth.pl

--

--

We are the new type of consultants: rather problem solvers than abstract thinkers. Our mission is to solve emerging challenges brought forth by the Digital Age.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
TGTH

We are the new type of consultants: rather problem solvers than abstract thinkers. Our mission is to solve emerging challenges brought forth by the Digital Age.